Ogólne warunki handlowe

Ogólne warunki i postanowienia

I.
Ogólne warunki i postanowienia

 1. Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe (zwane dalej "Warunkami Handlowymi") zostały wydane na podstawie § 1751 i następnych ustawy nr 89/2012 Dz.U., Kodeks cywilny (zwany dalej "Kodeksem cywilnym").

.

 

Nazwa spółki: Kyosun s.r.o.

IdNo.: 24727890

USt-IdNo.: CZ24727890

Z siedzibą: Trmická 836/1, Praga 9, Republika Czeska, 19000

Zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców pod nr.

Zarejestrowana w Sądzie Miejskim w Pradze, Republika Czeska, Część C, Insert 169303    

Dane kontaktowe: Petr Patočka

Adres e-mail: info@matchatea.pl

Telefon: +420777413444

www.matchatea.pl

(zwany dalej "Sprzedającym")

 

 1. Niniejszy Regulamin reguluje w szczególności wzajemne prawa i obowiązki Sprzedawcy oraz osoby fizycznej zawierającej umowę sprzedaży poza jej działalnością gospodarczą jako konsument lub w ramach prowadzonej przez nią działalności gospodarczej (zwanej dalej: "Kupującym") za pośrednictwem interfejsu internetowego znajdującego się na stronie internetowej pod adresem internetowym: www.matchatea.pl  (zwanej dalej: "Sklepem Internetowym").
 2. Postanowienia Ogólnych Warunków stanowią integralną część umowy kupna-sprzedaży. Wszelkie odmienne postanowienia Umowy zakupu mają pierwszeństwo przed postanowieniami niniejszych Ogólnych Warunków.</li
 3. Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe i Umowa kupna-sprzedaży zostały sporządzone w języku czeskim.</li

.

 

II.

Informacje o towarze i cenie

 1. Informacje o towarach, w tym ceny poszczególnych towarów i ich główne cechy, są podane dla poszczególnych towarów w katalogu sklepu internetowego. Podane ceny towarów zawierają podatek VAT, wszystkie powiązane opłaty i koszty zwrotu towarów, jeśli towary te nie mogą zostać zwrócone zwykłą pocztą ze względu na ich charakter. Ceny towarów obowiązują tak długo, jak długo są wyświetlane w sklepie internetowym. Postanowienie to nie wyklucza zawarcia umowy kupna-sprzedaży na indywidualnie uzgodnionych warunkach.</li
 2. Cała prezentacja towarów w katalogu sklepu internetowego ma charakter informacyjny, a sprzedawca nie jest zobowiązany do zawarcia umowy kupna-sprzedaży dotyczącej tych towarów.</li
 3. W sklepie internetowym publikowane są informacje o kosztach związanych z pakowaniem i dostawą towarów. Informacje o kosztach związanych z pakowaniem i dostawą towarów podane w sklepie internetowym są ważne tylko wtedy, gdy towary są dostarczane na terytorium Republiki Czeskiej.
 4. Ewentualne rabaty na cenę zakupu towarów nie mogą być łączone, chyba że sprzedawca uzgodni inaczej z kupującym.
 5. .

 

III.

Zamówienie i zawarcie umowy sprzedaży

 1. Koszty poniesione przez kupującego podczas korzystania ze środków porozumiewania się na odległość w związku z zawarciem umowy kupna (koszty połączenia internetowego, koszty rozmów telefonicznych) ponosi sam kupujący. Koszty te nie odbiegają od stawek podstawowych.</li
 2. Kupujący zamawia towary przy użyciu następujących metod:</li
 • za pomocą swojego konta klienta, pod warunkiem, że wcześniej zarejestrował się w sklepie internetowym
 • .
 1. Wprowadzając swoje zamówienie, kupujący wybiera towary, ilość towarów, a także metodę płatności i wysyłki
 2. .
 3. Przed wysłaniem zamówienia kupujący może sprawdzić i zmienić dane, które wprowadził w zamówieniu. Kupujący wysyła zamówienie do sprzedawcy, klikając przycisk "Wyślij zamówienie". Sprzedawca uznaje informacje podane w zamówieniu za prawidłowe. Aby zamówienie było ważne, wszystkie obowiązkowe informacje muszą zostać podane w formularzu zamówienia, a kupujący musi potwierdzić, że zapoznał się z niniejszymi Ogólnymi Warunkami.</li
 4. Natychmiast po otrzymaniu zamówienia sprzedawca prześle kupującemu potwierdzenie otrzymania zamówienia na adres e-mail podany przez kupującego podczas składania zamówienia. Potwierdzenie to jest automatyczne i nie stanowi zawarcia umowy. Do potwierdzenia dołączane są aktualne Ogólne Warunki Sprzedającego. Umowa kupna zostaje zawarta dopiero po przyjęciu zamówienia przez sprzedającego. Powiadomienie o przyjęciu zamówienia zostanie wysłane na adres e-mail kupującego. / Niezwłocznie po otrzymaniu zamówienia sprzedający prześle kupującemu potwierdzenie otrzymania zamówienia na adres e-mail podany przez kupującego podczas składania zamówienia. Potwierdzenie to uznaje się za zawarcie umowy. Do potwierdzenia dołączone są aktualne Ogólne Warunki Sprzedającego. Umowa kupna zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia zamówienia przez sprzedającego na adres e-mail kupującego.</li
 5. Jeśli Sprzedający nie jest w stanie spełnić któregokolwiek z wymagań określonych w zamówieniu, Sprzedający prześle Kupującemu zmienioną ofertę na adres e-mail Kupującego. Zmieniona oferta zostanie uznana za nowy projekt umowy kupna, a umowa kupna zostanie zawarta w takim przypadku poprzez potwierdzenie przez Kupującego przyjęcia tej oferty Sprzedającemu pocztą elektroniczną na adres e-mail Sprzedającego podany w niniejszych Ogólnych Warunkach Handlowych.
 6. .
 7. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Sprzedającego są wiążące. Kupujący może anulować zamówienie, o ile Sprzedawca nie poinformował Kupującego o przyjęciu zamówienia. Kupujący może anulować zamówienie telefonicznie lub pocztą elektroniczną na numer telefonu lub adres e-mail wskazany w niniejszych Ogólnych Warunkach Handlowych.
 8. Jeśli Sprzedający popełnił oczywisty błąd techniczny przy podawaniu ceny towaru w sklepie internetowym lub w trakcie realizacji zamówienia, Sprzedający nie jest zobowiązany do dostarczenia towaru Kupującemu po tej oczywiście błędnej cenie, nawet jeśli Kupującemu zostało wysłane automatyczne potwierdzenie przyjęcia zamówienia zgodnie z niniejszymi Ogólnymi Warunkami. Sprzedający niezwłocznie poinformuje Kupującego o błędzie i prześle Kupującemu poprawioną ofertę na adres e-mail Kupującego. Zmieniona oferta zostanie uznana za nowy projekt umowy kupna, a umowa kupna zostanie zawarta w takim przypadku poprzez potwierdzenie przez Kupującego przyjęcia tej oferty Sprzedającemu pocztą elektroniczną na adres e-mail Sprzedającego.</li

.

IV.

Konto Klienta

 1. Kupujący może uzyskać dostęp do swojego konta klienta na podstawie rejestracji przeprowadzonej w sklepie internetowym. Kupujący może zamawiać towary ze swojego konta klienta. Kupujący może również zamówić towary bez rejestracji.</li
 2. Podczas rejestracji na koncie klienta i zamawiania towarów kupujący musi podać wszystkie informacje poprawnie i zgodnie z prawdą. Kupujący musi aktualizować informacje podane na koncie użytkownika za każdym razem, gdy wprowadzane są zmiany. Informacje podane przez Kupującego na koncie klienta i podczas zamawiania towarów będą uznawane przez Sprzedawcę za prawidłowe.</li
 3. Dostęp do konta klienta jest zabezpieczony nazwą użytkownika i hasłem. Kupujący musi zachować dane dostępu do swojego konta klienta w tajemnicy. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe korzystanie z konta klienta przez osoby trzecie.</li
 4. Kupujący nie jest upoważniony do zezwalania osobom trzecim na korzystanie z konta klienta.</li
 5. Sprzedający może usunąć konto użytkownika," w szczególności," jeśli kupujący nie korzysta już ze swojego konta użytkownika lub jeśli kupujący narusza swoje zobowiązania wynikające z umowy kupna i niniejszych ogólnych warunków.
 6. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że "konto użytkownika nie musi być stale dostępne", w szczególności w odniesieniu do niezbędnej konserwacji sprzętu i oprogramowania Sprzedającego lub osób trzecich.
 7. .

.

V.

Warunki płatności i dostawy towarów

 1. Kupujący może zapłacić cenę towarów i wszelkie koszty związane z dostawą towarów zgodnie z umową kupna w następujący sposób:</li
 • przelewem bankowym na rachunek bankowy Sprzedającego nr 290488242/0300 w ČSOB a.s.
 • przelewem bankowym na konto sprzedawcy za pośrednictwem portalu płatności GoPay s.r.o.
 • gotówką za pobraniem przy odbiorze towaru,
 • gotówką lub kartą płatniczą przy odbiorze osobistym w sklepie
 • gotówką lub kartą płatniczą przy odbiorze osobistym w punkcie dostawy
 • .

.

 1. Wraz z ceną zakupu kupujący musi zapłacić sprzedającemu koszty związane z pakowaniem i dostawą towarów w uzgodnionej kwocie. O ile poniżej nie określono inaczej, cena zakupu obejmuje koszty związane z dostawą towarów.</li
 2. W przypadku płatności gotówką, cena zakupu jest należna po otrzymaniu towarów.</li
 3. W przypadku płatności za pośrednictwem bramki płatniczej, kupujący powinien postępować zgodnie z instrukcjami odpowiedniego dostawcy płatności elektronicznych.</li
 4. W przypadku przelewu bankowego, zobowiązanie Kupującego do zapłaty ceny zakupu jest spełnione w momencie zaksięgowania odpowiedniej kwoty na rachunku bankowym Sprzedającego.</li
 5. Sprzedający nie wymaga od kupującego dokonania przedpłaty lub podobnej płatności z góry. Zapłata ceny zakupu przed wysyłką towarów nie stanowi przedpłaty.</li
 6. Zgodnie z ustawą o ewidencji przychodów, sprzedający musi wystawić fakturę kupującemu. Jednocześnie musi zarejestrować otrzymany przychód u administratora podatkowego online, w przypadku awarii technicznej najpóźniej w ciągu 48 godzin.
 7. Towary są dostarczane do kupującego:</li
 • na adres wskazany przez kupującego w zamówieniu
 • na adres centrum wysyłkowego wskazany przez kupującego
 • do osobistego odbioru towarów
 1. Metoda wysyłki jest wybierana podczas zamawiania towarów
 2. .
 3. Koszty wysyłki towarów są określone w zamówieniu kupującego i w potwierdzeniu zamówienia sprzedawcy, w zależności od metody wysyłki towarów. Jeśli metoda wysyłki została uzgodniona na specjalne życzenie Kupującego, Kupujący ponosi ryzyko i wszelkie dodatkowe koszty związane z tą metodą wysyłki.</li
 4. Jeśli Sprzedający jest zobowiązany na mocy umowy kupna do dostarczenia towarów do miejsca określonego przez Kupującego w zamówieniu, Kupujący musi odebrać towar w momencie dostawy. Jeżeli "z przyczyn leżących po stronie Kupującego konieczne jest dostarczenie towarów wielokrotnie lub w inny sposób niż określony w zamówieniu", Kupujący ponosi koszty związane z powtórną dostawą towarów lub innym sposobem dostawy.
 5. Po otrzymaniu towaru od przewoźnika, Kupujący powinien sprawdzić integralność opakowania towaru i niezwłocznie zgłosić wszelkie wady przewoźnikowi. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń opakowania wskazujących na nieuprawnione otwarcie przesyłki, Kupujący nie musi przyjmować przesyłki od przewoźnika.
 6. Sprzedający wystawi kupującemu paragon fiskalny - fakturę. Paragon fiskalny jest wysyłany na adres e-mail kupującego.</li
 7. Kupujący nabywa własność towarów po zapłaceniu pełnej ceny zakupu towarów, w tym kosztów wysyłki, ale nie wcześniej niż po przyjęciu towarów. Odpowiedzialność za przypadkowe zniszczenie, uszkodzenie lub utratę towarów przechodzi na Kupującego w momencie przyjęcia towarów lub w momencie, gdy Kupujący był zobowiązany do przyjęcia towarów, ale nie zrobił tego z naruszeniem umowy kupna.</li

.

VI.

Odstąpienie od umowy

 1. "Kupujący, który zawarł umowę kupna poza swoją działalnością gospodarczą jako konsument" ma prawo odstąpić od umowy kupna
 2. . "
 3. Termin na odstąpienie od umowy wynosi 14 dni
 4. .
 • od dnia przyjęcia towaru
 • od dnia przyjęcia ostatniej dostawy towarów," jeżeli przedmiotem umowy jest kilka rodzajów towarów lub dostawa kilku części,</li "
 • od dnia przyjęcia pierwszej dostawy towarów", jeżeli przedmiotem umowy jest regularna, powtarzająca się dostawa towarów.</li "

.

 1. Kupujący nie może odstąpić od umowy, między innymi:
 • od umowy sprzedaży o świadczenie usług," jeżeli zostały one wykonane za jego uprzednią wyraźną zgodą przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, a sprzedawca poinformował kupującego przed zawarciem umowy," że w takim przypadku nie przysługuje mu prawo odstąpienia od umowy,
 • umowy sprzedaży na dostawę towarów lub usług," których cena zależy od wahań na rynku finansowym niezależnych od woli sprzedawcy i które mogą wystąpić w okresie odstąpienia od umowy",
 • umowy kupna na dostawę napojów alkoholowych, "które mogą być dostarczone dopiero po trzydziestu dniach i których cena zależy od wahań na rynku finansowym niezależnych od woli sprzedawcy",
 • umowa sprzedaży na dostawę towarów zindywidualizowanych na życzenie kupującego lub dla jego osoby,</li
 • umowy sprzedaży na dostawę "towarów ulegających szybkiemu zepsuciu" i "towarów, które zostały nieodwracalnie zmieszane z innymi towarami po dostawie"
 • .
 • umowy kupna na dostawę towarów w zapieczętowanym opakowaniu, które kupujący rozpakował i które nie mogą zostać zwrócone ze względów higienicznych,</li
 • umowy sprzedaży na dostawę nagrania dźwięku lub obrazu lub programu komputerowego, jeśli otworzył jego oryginalne opakowanie,</li
 • umowy sprzedaży na dostawę gazet, periodyków lub czasopism,
 • oraz o dostarczenie treści cyfrowych," jeżeli nie zostały one dostarczone na nośniku materialnym i zostały dostarczone za wyraźną zgodą kupującego przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, a sprzedawca poinformował kupującego przed zawarciem umowy," że w takim przypadku nie przysługuje mu prawo do odstąpienia od umowy,
 • w innych przypadkach określonych w sekcji 1837 kodeksu cywilnego.

.

 1. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, kupujący musi wysłać oświadczenie o odstąpieniu od umowy w terminie do odstąpienia od umowy.
 2. W celu odstąpienia od umowy kupna kupujący może skorzystać z przykładowego formularza dostarczonego przez sprzedającego w celu odstąpienia od umowy. Kupujący prześle odstąpienie od umowy kupna na adres e-mail lub adres dostawy Sprzedającego podany w niniejszych Warunkach. Sprzedający niezwłocznie potwierdzi Kupującemu otrzymanie formularza.</li
 3. Kupujący, który odstąpił od umowy, ma obowiązek zwrócić towar Sprzedającemu w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Kupujący ponosi koszty związane ze zwrotem towarów do sprzedawcy, nawet jeśli towary nie mogą zostać zwrócone zwykłą pocztą ze względu na ich charakter.
 4. .
 5. W przypadku odstąpienia od umowy przez Kupującego, Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy, zwróci w ten sam sposób wszystkie otrzymane od Kupującego środki, w tym koszty przesyłki. Sprzedawca zwróci Kupującemu otrzymane środki w inny sposób tylko wtedy, gdy Kupujący wyrazi na to zgodę i nie poniesie w związku z tym żadnych dodatkowych kosztów.</li
 6. Jeśli Kupujący wybierze sposób wysyłki inny niż najtańszy oferowany przez Sprzedawcę," W przypadku wyboru przez Kupującego sposobu wysyłki innego niż "najtańszy sposób wysyłki oferowany przez Sprzedawcę", Sprzedawca zwróci Kupującemu koszty wysyłki towaru w wysokości kosztów najtańszego oferowanego sposobu wysyłki.</li
 7. Jeśli kupujący odstąpi od umowy, sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu otrzymanych środków kupującemu, dopóki kupujący nie przekaże towarów lub nie udowodni, że wysłał towary do sprzedawcy.
 8. Kupujący musi zwrócić Sprzedającemu towar nieuszkodzony, nieużywany i czysty oraz, jeśli to możliwe, w oryginalnym opakowaniu. Sprzedawca jest uprawniony do jednostronnego potrącenia roszczenia o odszkodowanie za wszelkie szkody wyrządzone towarom z roszczeniem kupującego o zwrot ceny zakupu.</li "
 9. Sprzedający jest uprawniony do odstąpienia od umowy kupna, jeśli towary są wyprzedane lub niedostępne, lub jeśli producent, importer lub dostawca zaprzestał produkcji towarów. importer lub dostawca przerwał produkcję lub import towarów. Sprzedający niezwłocznie poinformuje Kupującego na adres e-mail podany w zamówieniu i zwróci wszystkie środki, w tym koszty wysyłki, otrzymane od Kupującego na podstawie umowy w ciągu 14 dni od daty powiadomienia o odstąpieniu od umowy kupna, w ten sam sposób lub w sposób określony przez Kupującego.

.

VII.

Prawa wynikające z wadliwego wykonania

 1. Sprzedający jest odpowiedzialny wobec Kupującego za zapewnienie, że towary są wolne od wad w momencie odbioru. W szczególności, sprzedający jest odpowiedzialny wobec kupującego za to, że w czasie, w którym kupujący przejął towary:
 • towary mają "cechy uzgodnione przez strony", a w przypadku braku takiego uzgodnienia "mają cechy opisane przez sprzedawcę lub producenta lub oczekiwane przez kupującego w związku z charakterem towarów i na podstawie ich reklamy,</li
 • towary nadają się do celu, który sprzedawca deklaruje dla ich użycia lub do którego takie towary są zwykle używane,</li
 • towary odpowiadają pod względem jakości lub projektu uzgodnionej próbce lub modelowi, pod warunkiem, że jakość lub projekt zostały określone zgodnie z uzgodnioną próbką lub modelem,</li
 • towary są dostępne w odpowiedniej ilości, wymiarach lub wadze oraz
 • towary są zgodne z wymogami prawnymi
 • .

.

 1. Jeśli wada ujawni się w ciągu sześciu miesięcy od przyjęcia towarów przez kupującego, przyjmuje się, że towary były wadliwe już w momencie przyjęcia. Kupujący jest uprawniony do dochodzenia swoich praw wynikających z wady, która wystąpiła w towarach konsumpcyjnych w ciągu dwudziestu czterech miesięcy od odbioru. Przepis ten nie ma zastosowania do towarów sprzedanych po niższej cenie z powodu wady, dla której uzgodniono niższą cenę, z powodu zużycia towarów spowodowanego ich normalnym użytkowaniem, w przypadku towarów konsumpcyjnych z powodu wady odpowiadającej stopniowi użytkowania lub zużycia, które towary miały w momencie przejęcia przez kupującego, lub jeśli wynika to z charakteru towarów.</li
 2. W przypadku wystąpienia wady, kupujący może złożyć reklamację do sprzedawcy i zażądać:</li
 • wymiany na nowe towary,
 • naprawy towarów,
 • rozsądnego rabatu od ceny zakupu,
 • lub może odstąpić od umowy.

.

 1. Kupujący ma prawo odstąpić od umowy,
 • jeżeli towar ma istotną wadę,
 • jeżeli nie może prawidłowo korzystać z rzeczy z powodu powtarzającego się występowania jednej lub więcej wad po naprawie,</li
 • w przypadku dużej liczby wad towarów
 • .

.

 1. Sprzedawca jest zobowiązany do przyjmowania reklamacji w dowolnym "miejscu prowadzenia działalności", w którym reklamacja może zostać przyjęta, w tym w siedzibie lub miejscu prowadzenia działalności. Sprzedawca ma obowiązek przekazać kupującemu pisemne potwierdzenie, kiedy kupujący dochodził swoich praw, jaka jest treść reklamacji i jakiego sposobu załatwienia reklamacji kupujący żąda, a także potwierdzenie terminu i sposobu załatwienia reklamacji, w tym potwierdzenie wykonania naprawy i czasu jej trwania, ewentualnie pisemne uzasadnienie odrzucenia reklamacji.
 2. Sprzedawca lub upoważniony przez niego pracownik podejmie decyzję w sprawie reklamacji niezwłocznie, a w skomplikowanych przypadkach w ciągu trzech dni roboczych. Do terminu tego nie wlicza się czasu niezbędnego do fachowej oceny wady stosownie do rodzaju produktu lub usługi. Reklamacja, w tym usunięcie wady, musi zostać załatwiona "bez zbędnej zwłoki", ale nie później niż "w ciągu 30 dni od daty złożenia reklamacji", chyba że sprzedawca i kupujący uzgodnią dłuższy termin. Bezowocny upływ tego terminu uznaje się za istotne naruszenie umowy, a kupujący ma prawo odstąpić od umowy kupna-sprzedaży. Za moment złożenia reklamacji uważa się moment, w którym oświadczenie woli kupującego (dochodzenie prawa wynikającego z wadliwego wykonania) zostało dostarczone sprzedającemu.</li
 3. Sprzedający informuje kupującego na piśmie o wyniku reklamacji.</li
 4. Kupującemu nie przysługuje prawo wynikające z wadliwego wykonania, jeżeli kupujący "wiedział", że przedmiot ma wadę przed przyjęciem towaru lub jeżeli kupujący sam spowodował wadę.
 5. W przypadku uzasadnionej reklamacji Kupującemu przysługuje zwrot uzasadnionych kosztów poniesionych w związku z dochodzeniem reklamacji. Kupujący może dochodzić tego prawa u sprzedawcy w ciągu jednego miesiąca od upływu okresu gwarancji.</li
 6. Wybór sposobu reklamacji należy do kupującego.</li
 7. Prawa i obowiązki stron umowy wynikające z wadliwego wykonania są regulowane przez sekcje od 1914 do 1925, sekcje od 2099 do 2117 i sekcje od 2161 do 2174 kodeksu cywilnego oraz przez ustawę nr 634/1992 Coll. o ochronie konsumentów.
 8. Inne prawa i obowiązki związane z odpowiedzialnością sprzedawcy za wady są regulowane przez politykę reklamacyjną sprzedawcy.</li

 

VIII.

Dostawa

 1. Strony mogą doręczać sobie wszelką korespondencję za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 2. Kupujący będzie doręczał Sprzedającemu korespondencję na adres e-mail wskazany w niniejszym Regulaminie. Sprzedający przesyła korespondencję do Kupującego na adres e-mail wskazany w koncie klienta Kupującego lub w zamówieniu.</li

.

IX.

Pozasądowe rozstrzyganie sporów

 1. Czeska Inspekcja Handlowa (Česká obchodní inspekce) z siedzibą pod adresem Štěpánská 567/15, 120 00 Praga 2, Republika Czeska, IdNr.: 000 20 869, adres internetowy: https://adr.coi.cz/cs jest organem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporów konsumenckich wynikających z umów sprzedaży. Internetowa platforma rozstrzygania sporów pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr może być wykorzystywana do rozstrzygania sporów między sprzedawcą a kupującym wynikających z umowy kupna.</li
 2. Europejskie Centrum Konsumenckie Republiki Czeskiej (Evropské spotřebitelské centrum Česká republika), z siedzibą pod adresem Štěpánská 567/15, 120 00 Praga 2, Republika Czeska, adres internetowy: http://www.evropskyspotrebitel.cz jest punktem kontaktowym zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr. 524/2013 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich).
 3. Sprzedawca jest uprawniony do sprzedaży towarów na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej. Inspekcja handlowa jest przeprowadzana przez właściwy urząd handlowy w zakresie jego kompetencji. Czeska Inspekcja Handlowa (Česká obchodní inspekce) monitoruje zgodność z ustawą nr 634/1992 Dz. U. o ochronie konsumentów w określonym zakresie.

.

X. 

Cookies i przetwarzanie danych osobowych

Informacje na ten temat można znaleźć tutaj: /cookies/  

.

XI.

Postanowienia końcowe

 1. Wszystkie umowy między Sprzedającym a Kupującym podlegają prawu Republiki Czeskiej. Jeśli stosunek ustanowiony umową kupna zawiera element międzynarodowy, strony zgadzają się, że stosunek ten podlega prawu Republiki Czeskiej. Prawa konsumenta wynikające z ogólnie obowiązujących przepisów prawa pozostają nienaruszone.</li
 2. Sprzedający nie jest związany żadnymi kodeksami postępowania w stosunku do kupującego w rozumieniu § 1826 (1) (e) kodeksu cywilnego.
 3. Wszelkie prawa do strony internetowej sprzedawcy, w szczególności prawa autorskie do treści, w tym układu strony, zdjęć, filmów, grafiki, znaków towarowych, logo oraz innych treści i elementów, należą do sprzedawcy. Zabronione jest kopiowanie, adaptowanie lub wykorzystywanie w inny sposób strony internetowej lub jakiejkolwiek jej części bez zgody sprzedającego.</li
 4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy powstałe w wyniku ingerencji osób trzecich w Sklep Internetowy lub w wyniku korzystania z niego niezgodnie z jego przeznaczeniem. Podczas korzystania ze Sklepu Internetowego Kupujący nie będzie stosował żadnych "zabiegów", które mogłyby mieć negatywny wpływ na jego funkcjonowanie oraz nie będzie "dokonywał jakichkolwiek czynności", które mogłyby umożliwić jemu samemu lub osobom trzecim nieuprawnioną ingerencję lub nieuprawnione korzystanie z oprogramowania i innych elementów składających się na Sklep Internetowy, a także korzystanie ze Sklepu Internetowego lub jego części lub oprogramowania w sposób sprzeczny z jego przeznaczeniem lub celem.
 5. Kupujący niniejszym przejmuje ryzyko zmiany okoliczności w rozumieniu § 1765 (2) kodeksu cywilnego.
 6. .
 7. Umowa kupna, w tym warunki, jest przechowywana przez sprzedającego w formie elektronicznej i nie jest dostępna.</li
 8. Sprzedający może zmienić lub uzupełnić treść Regulaminu. Postanowienie to nie ma wpływu na prawa i obowiązki powstałe w czasie obowiązywania poprzedniego brzmienia Regulaminu.</li
 9. Wzór formularza odstąpienia od umowy stanowi załącznik do Regulaminu.</li

.

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem: 08/11/2021