Ochrona danych osobowych

 1. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH dla www.matchatea.pl
 2. Kyosun s.r.o. IdNr.: 24727890, z siedzibą: Trmická 836/1, Praga 9, 19000 (zwana dalej "Kyosun") przywiązuje dużą wagę do ochrony danych osobowych
 3. .
 4. W niniejszym dokumencie znajdziesz informacje o tym, "które z Twoich danych osobowych przetwarzamy", "czy przetwarzamy dane na podstawie Twojej zgody lub na innej podstawie prawnej", "do jakich celów je wykorzystujemy", "komu możemy je ujawnić i jakie masz prawa w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych.
 5. Treść
 6. Kto określa sposób przetwarzania danych osobowych
 7. .
 8. Jakie dane osobowe przetwarzamy
 9. .
 10. Z jakich źródeł pozyskujemy dane osobowe?
 11. Dlaczego przetwarzamy dane osobowe i co nas do tego upoważnia?"
 12. Kto przetwarza Twoje dane osobowe i komu je udostępniamy
 13. .
 14. Ujawnianie danych osobowych poza państwami członkowskimi Unii Europejskiej
 15. .
 16. Jakie prawa przysługują użytkownikowi w związku z przetwarzaniem danych osobowych
 17. W jaki sposób można wykonywać poszczególne prawa
 18. .
 19. Kto określa sposób przetwarzania danych osobowych?
  • My w Kyosun s.r.o. (zwani dalej łącznie "my") określamy, w jakim celu i w jaki sposób przetwarzane są Twoje dane osobowe, tj. w szczególności gromadzone, rejestrowane, sortowane i, w stosownych przypadkach, udostępniane, a także odpowiadamy za prawidłowe wykonanie takiego przetwarzania Twoich danych osobowych.
  • To nasze zadanie wynika z naszej pozycji jako administratora danych osobowych (zwanego dalej "administratorem"), ponieważ prowadzimy sklep internetowy www.matchatea.pl i nadzorujemy przetwarzanie Twoich danych osobowych.
  • .
  • Możesz skorzystać ze swoich praw dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych, które przysługują Ci ze względu na Twoją pozycję jako osoby, której dane dotyczą, w Matcha Tea. Możesz również skontaktować się z nami w dowolnym momencie z pytaniami dotyczącymi przetwarzania Twoich danych osobowych w sposób określony w Części H. "W jaki sposób można skorzystać z indywidualnych praw?". W przetwarzanie danych osobowych użytkownika mogą być zaangażowane inne osoby, w tym administratorzy i podmioty przetwarzające wymienione w Części E "Kto przetwarza dane osobowe użytkownika i komu je ujawniamy?".
  .
 20. Jakie dane osobowe przetwarzamy?
  • Ważne jest dla nas, abyś "wiedział", w jaki sposób i w jakich celach przetwarzamy Twoje dane osobowe. W poniższej sekcji opisujemy, jakie dane osobowe są przetwarzane i podajemy przykłady:
   1. Dane kontaktowe,
    • W szczególności adres pocztowy, numer telefonu lub adres e-mail są wymagane, abyśmy mogli wysyłać Ci nasze wiadomości. W przeciwnym razie nie musiałbyś wiedzieć o naszej ofercie.</li
   2. Dane identyfikacyjne,
    • W szczególności potrzebujemy "imienia", "nazwiska", "daty urodzenia" i "płci", aby upewnić się, że faktycznie kontaktujemy się z właściwą osobą. Chcielibyśmy również zwracać się do Ciebie po imieniu.</li
   3. Z jakich źródeł pozyskujemy dane osobowe?
    • Dane osobowe, które przetwarzamy, pochodzą od Ciebie na podstawie Twojej zgody, której udzieliłeś nam na stronie matchatea.pl
    • .
    • "Gromadzimy dalsze dane osobowe w trakcie naszej działalności", które są w szczególności danymi pochodzącymi z danych dostarczonych przez użytkownika.</li "
    .
   4. Dlaczego przetwarzamy dane osobowe i co nas do tego upoważnia?
    • W ramach naszej działalności przetwarzamy dane osobowe na podstawie Twojej zgody w różnych celach i w różnym zakresie.</li
    • Za Twoją zgodą, której udzieliłeś nam podczas rejestracji na rondo.cz lub w dowolnym momencie po rejestracji, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celach, na które wyraziłeś zgodę. Cele przetwarzania są następujące
     1. Wsparcie i promocja naszych usług oraz przygotowanie zanonimizowanych analiz zachowań klientów.
      • W tym celu przetwarzamy Twoje dane osobowe wymienione w części B pod literami a i b.
      • .
      • Przetwarzamy Twoje dane osobowe, na przykład w kontekście badań satysfakcji, w celu upamiętnienia rocznic życia oraz podczas przygotowywania i wysyłania ofert biznesowych drogą elektroniczną.
      • Szczegółowe informacje na temat ujawniania danych osobowych użytkowników znajdują się w Części E "Kto przetwarza dane osobowe użytkowników i komu je ujawniamy?"
      • .
     2. Wsparcie, promocja i rejestracja Matcha Premium oraz produktów i usług, w tym profilowanie i przygotowywanie anonimowych analiz zachowań klientów.
      • W tym celu przetwarzamy Twoje dane osobowe wymienione w części B pod literami a, b i c
      • .
      • W celu spersonalizowania Matcha Premium dla Ciebie, analizujemy wyżej wymienione dane i uzyskujemy z nich dalsze informacje pochodne, które wykorzystujemy w tym celu.
      • W ten sposób możemy również wykorzystywać dane o Twoim zachowaniu w Klubie Matcha Premium, które otrzymaliśmy przed Twoją rejestracją oraz możemy gromadzić dane o Twoim zachowaniu w Klubie Matcha Premium. W ramach takiego przetwarzania Twoich danych osobowych ma miejsce tzw. przetwarzanie danych w celach marketingowych. Może to obejmować analizy statystyczne i matematyczne mające na celu uzyskanie wglądu w zachowanie użytkowników i oszacowanie ich przyszłych zachowań lub potencjału biznesowego, profilowanie użytkowników, różne segmentacje, raportowanie i tym podobne. Przetwarzanie może być zarówno ręczne, jak i zautomatyzowane.</li
      • Przetwarzamy dane osobowe użytkowników, na przykład w kontekście badań satysfakcji, przypomnień o rocznicach oraz podczas przygotowywania i wysyłania ofert biznesowych drogą elektroniczną.
 • Dla tych celów przetwarzamy Twoje dane osobowe tak długo, jak Twoja zgoda jest ważna, ale nie dłużej niż przez 1 rok od ostatniej interakcji z nami. Interakcja odnosi się do udzielenia zgody, dokonania zakupu na matchatea.pl oraz aktywnego uczestnictwa w Matcha Premium Club i konkursie konsumenckim Rondo. Podany okres nie dotyczy danych zanonimizowanych, które nie są już danymi osobowymi.</li

 

 1. Kto przetwarza Twoje dane osobowe i komu je przekazujemy?
  • Przetwarzamy wszystkie wymienione dane osobowe jako administrator (patrz Część A "Kto określa sposób przetwarzania danych osobowych?"). Oznacza to, że określamy, w jakim celu i w jaki sposób dane osobowe są przetwarzane, tj. w szczególności gromadzone, rejestrowane, sortowane i, w stosownych przypadkach, udostępniane, a także ponosimy odpowiedzialność za prawidłowe wykonanie takiego przetwarzania danych osobowych.
  • W celu przetwarzania danych osobowych korzystamy również z usług podmiotów przetwarzających, które przetwarzają dane osobowe wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami i w celach opisanych w Części D "Dlaczego przetwarzamy dane osobowe i co nas do tego upoważnia?". Takimi podmiotami przetwarzającymi są:
   1. Operatorzy narzędzi marketingowych, takich jak Facebook Inc., Google Inc. i Seznam.cz, a.s., które pomagają nam w optymalizacji stron internetowych oraz personalizacji treści i ofert dla użytkownika;
   .
 1. Przekazywanie danych osobowych poza państwa członkowskie Unii Europejskiej
  • Przekazując dane do naszych podmiotów przetwarzających wymienionych w Części E "Kto przetwarza Twoje dane osobowe i komu je przekazujemy?", możemy również przekazywać Twoje dane do krajów trzecich spoza Unii Europejskiej, które nie zapewniają odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych. Będziemy dokonywać takich transferów tylko wtedy, gdy dany podmiot przetwarzający zobowiąże się do przestrzegania standardowej klauzuli umownej wydanej przez Komisję Europejską i dostępnej pod adresem https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:385:0074:0084:CS:PDF.
  • .
  .
 2. Jakie są prawa użytkownika dotyczące przetwarzania danych osobowych?
  • Podobnie jak my mamy prawa i obowiązki podczas przetwarzania danych osobowych użytkownika, użytkownik ma również pewne prawa podczas przetwarzania swoich danych osobowych. Prawa te obejmują:
   1. Unieważnienie zgody
    • Wszystkie zgody, które otrzymujemy, są całkowicie dobrowolne i użytkownik nie jest zobowiązany do ich udzielenia
    • . "
    • Niedostarczenie lub wycofanie zgody na którykolwiek z celów wymienionych powyżej w Części D "Dlaczego przetwarzamy dane osobowe i co nas do tego upoważnia?" nie wpłynie jednak na możliwość wysyłania użytkownikowi naszych komunikatów handlowych/marketingowych zgodnie z naszym uzasadnionym interesem (patrz cel wymieniony powyżej w lit. e) "Wsparcie i promocja naszych usług").
    • We wszystkich przypadkach przetwarzania, które wymagają zgody, użytkownik może odwołać tę zgodę, wysyłając wiadomość e-mail na adres info@matchatea.pl revoke. Odwołanie musi zostać wysłane z zarejestrowanego adresu e-mail, abyśmy mogli zweryfikować tożsamość użytkownika.</li
    • Odwołanie zgody nie ma wpływu na regulacje prawne dotyczące przetwarzania danych przed tym odwołaniem.</li
    .
   2. Prawo do informacji
    • Prościej mówiąc, użytkownik ma prawo wiedzieć, "które z jego danych osobowych przetwarzamy, w jakim celu i jak długo", "skąd pozyskujemy jego dane osobowe", "komu je ujawniamy", "kto je przetwarza poza nami" oraz jakie prawa przysługują mu w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych. Wszystko to można znaleźć w dokumencie "Ochrona danych osobowych w matchatea.pl". Jeśli jednak nie masz pewności, które z Twoich danych osobowych przetwarzamy, możesz poprosić nas o potwierdzenie, czy Twoje dane osobowe są przez nas przetwarzane, a jeśli tak, masz prawo dostępu do tych danych osobowych. W ramach prawa dostępu użytkownik może zażądać od nas kopii przetwarzanych danych osobowych,"," przy czym pierwszą kopię dostarczymy bezpłatnie, a kolejne kopie za opłatą.</li "
    .
   3. Prawo do sprostowania
    • Jeśli użytkownik odkryje, że przetwarzane przez nas jego dane osobowe są niedokładne lub niekompletne, ma prawo zażądać ich sprostowania lub uzupełnienia bez zbędnej zwłoki.
   4. Prawo do usunięcia danych
    • W niektórych przypadkach użytkownik ma prawo do "usunięcia" swoich danych osobowych. Dane osobowe zostaną usunięte bez zbędnej zwłoki, jeśli wystąpi jedna z poniższych przyczyn:
     • Nie potrzebujemy już Twoich danych osobowych do celów, dla których je przetwarzaliśmy;</li
     • Wycofujesz swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych, które są danymi, dla których przetwarzania Twoja zgoda jest niezbędna, a jednocześnie nie mamy innego powodu, aby kontynuować przetwarzanie tych danych;
     • skorzystasz z prawa do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (patrz część w punkcie  6) "Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania") danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie naszych prawnie uzasadnionych interesów i stwierdzimy, że nie mamy już takich prawnie uzasadnionych interesów, które uzasadniałyby takie przetwarzanie, lub
     • podejrzewasz, że przetwarzanie przez nas danych osobowych nie jest już zgodne z ogólnie obowiązującymi przepisami
     • .
     .
    • Nie można skorzystać z tego prawa, jeśli przetwarzanie danych osobowych jest nadal niezbędne do wykonania naszego obowiązku prawnego lub do ustalenia, wykonania lub obrony naszych roszczeń prawnych (patrz Część D "Dlaczego przetwarzamy dane osobowe i co nas do tego upoważnia?").
    • .
    .
   5. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych
    • W niektórych przypadkach, oprócz prawa do usunięcia danych, użytkownik może skorzystać z prawa do ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Prawo to pozwala w niektórych przypadkach zażądać, aby dane osobowe zostały oznaczone i nie podlegały dalszym operacjom przetwarzania - w tym przypadku jednak nie na zawsze (jak w przypadku prawa do usunięcia) - ale przez ograniczony czas. Musimy ograniczyć przetwarzanie danych osobowych, jeśli:"
     • kwestionujesz dokładność danych osobowych, dopóki nie uzgodnimy, które dane są prawidłowe;</li
     • przetwarzamy Twoje dane osobowe bez wystarczającej podstawy prawnej (np. poza zakresem tego, co musimy przetwarzać), ale wolisz ograniczenie takich danych zamiast ich usunięcia (np. jeśli spodziewasz się, że i tak dostarczysz nam takie dane w przyszłości);</li
     • nie potrzebujemy już Twoich danych osobowych do celów przetwarzania wymienionych powyżej, ale potrzebujesz ich do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych, lub
     • sprzeciwiasz się przetwarzaniu. Prawo do sprzeciwu opisano bardziej szczegółowo poniżej w tej sekcji w punkcie 6) "Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania"). Dopóki badamy, czy sprzeciw jest uzasadniony, jesteśmy zobowiązani do ograniczenia przetwarzania danych osobowych
     • . "
     .
    • .
 1. Prawo do przenoszenia danych
  • Masz prawo do otrzymania od nas wszystkich swoich danych osobowych, które sam nam dostarczyłeś i które przetwarzamy na podstawie Twojej zgody i w związku z realizacją umowy (patrz Część D "Dlaczego przetwarzamy dane osobowe i co nas do tego upoważnia?"). Przekażemy użytkownikowi jego dane osobowe w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Abyśmy mogli łatwo przesyłać dane na podstawie Twojego żądania, mogą to być tylko dane, które przetwarzamy automatycznie w naszych elektronicznych bazach danych.</li
 2. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych
  • Masz prawo sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych, które opiera się na naszym uzasadnionym interesie (patrz Część D "Dlaczego przetwarzamy dane osobowe i co nas do tego upoważnia?"). W przypadku działań marketingowych natychmiast zaprzestaniemy przetwarzania danych osobowych; w innych przypadkach zrobimy to, gdy tylko nie będziemy mieć poważnych uzasadnionych podstaw do kontynuowania takiego przetwarzania.</li
  • Możesz sprzeciwić się przetwarzaniu danych w następujących celach: Wsparcie i propagowanie naszych usług, przygotowanie zanonimizowanych analiz.
  .
 3. Prawo do złożenia skargi
  • Prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego w żaden sposób nie wpływa na dochodzenie praw opisanych powyżej. Użytkownik może skorzystać z tego prawa w szczególności, jeśli "podejrzewa", że przetwarzamy jego dane osobowe bez upoważnienia lub z naruszeniem ogólnie obowiązujących przepisów prawa. Użytkownik może złożyć skargę na przetwarzanie przez nas jego danych osobowych do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praga 7
  • .
  .
 • Zgodę można wycofać, wysyłając wiadomość e-mail na adres info@matchatea.pl. W przypadku wycofania zgody ważne jest, aby napisać z adresu e-mail podanego podczas rejestracji, abyśmy mogli zweryfikować tożsamość użytkownika. W przypadku wycofania zgody przez Kyosun s.r.o. lub jedną ze współpracujących stron trzecich, wycofanie to będzie miało również zastosowanie do innych firm, co oznacza, że żadna z nich nie będzie mogła przetwarzać danych osobowych użytkownika w celach określonych w zgodzie po tej dacie. Jeśli użytkownik wycofa swoją zgodę, przyjmiemy, że użytkownik nie życzy sobie dalszego przetwarzania przez nas jego danych osobowych w celach marketingowych, w tym na podstawie wcześniej udzielonej zgody na przetwarzanie w celach marketingowych lub konkretnej zgody na przetwarzanie w celach marketingowych. W związku z tym uznajemy również te ewentualne dalsze zgody na przetwarzanie w celach marketingowych za wycofane.</li
 1. Jak można korzystać z indywidualnych praw?
  • We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, niezależnie od tego, czy jest to pytanie, skorzystanie z praw, złożenie skargi czy coś innego, możesz skontaktować się z naszym centrum obsługi klienta pod adresem info@matchatea.pl które rozpatrzy Twoje żądanie niezwłocznie, ale nie później niż w ciągu jednego miesiąca. W wyjątkowych przypadkach, w szczególności ze względu na złożoność zapytania, mamy prawo przedłużyć ten okres o kolejne dwa miesiące. Oczywiście poinformujemy Cię o każdym takim przedłużeniu i jego przyczynach.</li
  • Formularze do wykonywania praw
  • Aby jeszcze bardziej ułatwić Ci korzystanie z przysługujących Ci praw, możesz skorzystać z formularzy dostępnych na stronie O nas.
  • .
  .