Rozwiązanie umowy

Unieważnienie umowy

 1. Kupujący, który zawarł umowę kupna poza swoją działalnością gospodarczą jako konsument, ma prawo odstąpić od umowy kupna
 2. .
 3. Termin na odstąpienie od umowy wynosi 14 dni
 4. .
 • od dnia przyjęcia towaru
 • od dnia przyjęcia ostatniej dostawy towarów, jeżeli przedmiotem umowy jest kilka rodzajów towarów lub dostawa kilku części
 • od dnia przyjęcia pierwszej dostawy towarów, jeżeli przedmiotem umowy jest regularnie powtarzająca się dostawa towarów

.

 1. Kupujący nie może odstąpić od umowy, między innymi:
 • od umowy o świadczenie usług, jeżeli usługi te zostały wykonane za jego uprzednią wyraźną zgodą przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, a sprzedawca poinformował kupującego przed zawarciem umowy, że w takim przypadku nie przysługuje mu prawo odstąpienia od umowy,
 • umowa o dostawę towarów lub świadczenie usług, których cena zależy od wahań na rynku finansowym niezależnych od woli sprzedawcy i które mogą wystąpić w okresie odstąpienia od umowy,</li
 • umowa o dostawę napojów alkoholowych, które mogą być dostarczone dopiero po upływie trzydziestu dni i których cena zależy od wahań na rynku finansowym niezależnych od woli sprzedawcy,</li
 • umowa o dostawę towarów zindywidualizowanych na życzenie kupującego lub dla jego osoby,</li
 • umowa o dostawę towarów, które ulegają szybkiemu zepsuciu i towarów, które zostały nieodwracalnie zmieszane z innymi towarami po dostawie,</li
 • umowa o dostawę towarów w zapieczętowanym opakowaniu, które kupujący rozpakował i które nie mogą zostać zwrócone ze względów higienicznych,</li
 • umowa o dostarczenie nagrania dźwięku lub obrazu albo programu komputerowego, jeżeli zostało otwarte jego oryginalne opakowanie,</li
 • umowa o dostarczanie gazet, periodyków lub czasopism,</li
 • dostarczenia treści cyfrowych, jeżeli nie zostały one dostarczone na nośniku materialnym i zostały dostarczone za wyraźną zgodą kupującego przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, a sprzedawca poinformował kupującego przed zawarciem umowy, że w takim przypadku nie przysługuje mu prawo odstąpienia od umowy,
 • w innych przypadkach określonych w sekcji 1837 kodeksu cywilnego.

.

 1. W celu dotrzymania terminu odstąpienia od umowy, kupujący musi wysłać oświadczenie o odstąpieniu od umowy w terminie odstąpienia od umowy.</li
 2. W celu odstąpienia od umowy kupna kupujący może skorzystać z przykładowego formularza dostarczonego przez sprzedającego w celu odstąpienia od umowy. Kupujący prześle odstąpienie od umowy kupna na adres e-mail lub adres dostawy Sprzedającego podany w niniejszych Warunkach. Sprzedający niezwłocznie potwierdzi Kupującemu otrzymanie formularza.</li
 3. Kupujący, który odstąpił od umowy, zobowiązany jest zwrócić towar Sprzedającemu w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Kupujący ponosi koszty związane ze zwrotem towaru Sprzedającemu, nawet jeśli towar ze względu na swój charakter nie może zostać odesłany w zwykły sposób pocztą.</li
 4. W przypadku odstąpienia od umowy przez Kupującego, Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy, zwróci Kupującemu w ten sam sposób wszystkie otrzymane od niego środki, w tym koszty przesyłki. Sprzedawca zwróci Kupującemu otrzymane środki w inny sposób tylko wówczas, gdy Kupujący wyrazi na to zgodę i nie poniesie z tego tytułu żadnych dodatkowych kosztów.</li
 5. Jeżeli Kupujący wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca zwróci Kupującemu koszt dostarczenia rzeczy w wysokości kosztu najtańszego zwykłego sposobu dostarczenia oferowanego przez Sprzedawcę.</li
 6. Jeśli kupujący odstąpi od umowy kupna, sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu otrzymanych środków kupującemu, dopóki kupujący nie przekaże towarów lub nie udowodni, że wysłał towary do sprzedającego.
 7. Kupujący musi zwrócić Sprzedającemu towary nieuszkodzone, nieużywane i czyste oraz, jeśli to możliwe, w oryginalnym opakowaniu. Sprzedawca jest uprawniony do jednostronnego potrącenia roszczenia o odszkodowanie za uszkodzenie towarów z roszczeniem kupującego o zwrot ceny zakupu.</li
 8. Sprzedający jest uprawniony do odstąpienia od umowy kupna, jeśli towary są wyprzedane lub niedostępne lub jeśli producent, importer lub dostawca towarów przerwał produkcję lub import towarów. Sprzedający niezwłocznie poinformuje Kupującego na adres e-mail podany w zamówieniu i zwróci wszystkie środki, w tym koszty wysyłki, otrzymane od Kupującego na podstawie umowy w ten sam sposób lub w sposób określony przez Kupującego w ciągu 14 dni od daty powiadomienia o odstąpieniu od umowy kupna.